OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky společnosti FAFIAVIN s.r.o., se sídlem: Skrétova 8, 301 00 Plzeň, identifikační číslo: 26386089. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku dne 2. února 2005, vedeném u Krajského soudu v Plzni pod číslem C 17074 pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu Dům vína, umístěného na internetové adrese www.dumvina.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky společnosti FAFIAVIN s.r.o. (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.dumvina.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.dumvina.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. ZAMĚŘENÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Internetový obchod prodávajícího je zaměřen na prodej kvalitních vín z význačných viničních oblastí světa od prověřených dodavatelů příznivcům dobrého vína, specializovaným prodejnám či společnostem v oblasti gastronomie. Naleznete zde kvalitní vína z několika vinařských oblastí včetně informací o zemích, oblastech, ale rovněž i o konkrétních vinařstvích a jednotlivých vínech. Alkohol neprodáváme osobám mladším 18 let.

3. FORMA A ÚHRADA OBJEDNÁVEK

Vína si lze objednat bez minimální hodnoty nákupu. Objednávky doporučujeme posílat elektronickou formou na adresu objednavka@fafiavin.cz. Na základě elektronické objednávky přijde kupujícímu zpět e-mailem potvrzení o přijetí jeho objednávky. Následně bude vystaven daňový doklad, který kupující obdrží při převzetí dodávky (v případě platby bankovním převodem, postup níže.).

 

Při objednávce si lze zvolit dva způsoby platby: bankovním převodem nebo na dobírku. Při zvolení možnosti platby bankovním převodem pošleme kupujícímu fakturovanou částku s číslem bankovního účtu. Zboží mu bude dodáno do 3 pracovních dnů od připsání příslušné částky na náš bankovní účet.

 

V případě vyprodání zásob kupujícího kontaktujeme a navrhneme náhradní řešení.

4. DOPRAVA A TERMÍNY DODÁNÍ

Jednotlivé dodávky je možné dopravit prostřednictvím společností DPD. Cena za dopravu je ve výši 179,-. (V Praze, Brně, Ostravě možnost večerního doručení od 17 do 20 hodin. Příjemci přijde vždy den předem SMS zpráva nebo email o vyexpedování balíku, následující den přijde SMS nebo email s konkrétním časem doručení. V případě, že příjemci termín doručení nevyhovuje, může jej změnit odpovědí na SMS či email. Při nákupu nad 2 500 vč. DPH hradí cenu dopravného prodávající za kupujícího. Při výběru možnosti dopravy společností DPD je možné při převzetí zboží platit hotově nebo platební kartou.

 

Po Praze je možné využít nadstandard dopravu prodávajícího. Doručení zboží mezi 10 a 20 hod, pondělí - čtvrtek po vzájemné dohodě. Cena za nadstandard dopravu je 179,-. Při nákupu nad 5 000 Kč vč. DPH hradí cenu dopravného prodávající za kupujícího.

 

Připravené zboží si lze také vyzvednout osobně na prodejně Domu vína v ulici Americká 50, Plzeň. O připraveném zboží k vyzvednutí kontaktujeme kupujícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Při osobním převzetí lze platit hotově.

 

Dodací lhůta je 5 následujících pracovních dnů od potvrzení objednávky. Vyhrazujeme si právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v určeném čase.

 

Za objednané zboží je kupujícímu vystavena prodávajícím faktura, která je kupujícímu dodána se zbožím na uvedenou dodací adresu. Při osobním odběru v prodejně je kupujícímu předána společně se zbožím.

 

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

5. CENY A MNOŽSTEVNÍ SLEVY

Ceny uvedené na internetovém obchodě se řídí platným ceníkem prodávajícího. Pro objednané zboží platí cena v den objednání. Vyhrazujeme si právo na možnost změny cen dle aktuálního ceníku. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou včetně DPH (u vín je sazba 21 %, u pochutin 15 %).

 

Při nákupu nad 7 tisíc vč. DPH sleva 5 %. (Sleva se nekombinuje s dalšími slevami)

 

Při nákupu nad 10 tisíc vč. DPH sleva 10 %. (Sleva se nekombinuje s dalšími slevami)

 

Slevy se nenačítají s případně dalšími slevami!

6. UŽIVATELSKÝ ÚČET

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

- objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického

nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

- způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení

objednávaného zboží

- informace o nákladech spojených s dodáním zboží.

 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Kupujícímu následně přijde potvrzení o přijetí objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

8. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v předešlém odstavi či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odst. 2 "Odstoupení od kupní smlouvy" obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

V případě odstoupení od smlouvy ost. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

9. REKLAMACE/VRÁCENÍ ZBOŽÍ

V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na náhradu poštovného v nutné výši.

 

V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (mimo případu, kdy se ze strany kupujícího jednalo o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá odvodit zneužití práv ze strany kupujícího).

 

Kupující může zrušit objednávku před expedicí, a to po dohodě s prodávajícím na elektronické adrese objednavka@fafiavin.cz nebo na čísle 733 712 018, od 9 do 11 hodin.

 

V případě reklamace nás kontaktujte písemně na adresu provozovny: Dům vína, Americká 50, 301 00 Plzeň nebo elektronicky na objednavka@fafiavin.cz <mailto:objednavka@fafiavin.cz>.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny: Dům vína, Americká 50, 301 00 Plzeň v pracovní dny od 11 do 18 hodin.

10. ZÁRUKA

Po dodání prodávající neručí za škody vzniklé nevhodným skladováním nebo zacházením s produkty ze strany kupujícího.

 

Uznány budou jen prokazatelné senzorické závady, a to při navrácení většiny původního obsahu láhve.

11. TRVANLIVOST A ROČNÍKY VÍN

Trvanlivost u jednotlivých druhů vín je individuální. Víno jako přírodní produkt změní každý rok svůj ročník. Pokud dojde ke změně ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, že kupující trvá na uvedeném ročníku, musí toto výrazně označit do poznámky k objednávce.

12. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

 

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o kupujících jsou zpracovávány a uchovávány dle platných právních předpisů, zejména Z. o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Informace slouží výhradně pro interní potřeby prodávajícího. Nejsou poskytovány třetím osobám, kromě osob provádějící dopravu.

 

Na žádost kupujícího lze vymazat jeho osobní údaje z databáze společnosti. Žádost lze zaslat na adresu objednavka@fafiavin.cz.

 

Informace o kupujících obsahují jméno, příjmení, adresu, telefon, emailovou adresu; v případě firem IČO a DIČ.

 

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, elektronickým způsobem.

 

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

 

Adresa provozovny: Dům vína, Americká 50, 301 00 Plzeň

Adresa elektronické pošty: objednavka@fafiavin.cz

Telefon: 733 712 018

 

V Plzni dne 9.2.2015

.

Ochutnávky

PLZEŇ

..........

praha

Novinky

E-SHOP

Vinotéka

Vinotéka Sommelier

Veleslavínova 7, Plzeň

Po - Pá 10 - 18

Copyright Dům vína Plzeň, grafika Diskant s.r.o. Plzeň, webmaster AG25 s.r.o. Plzeň
Email:
Heslo: